Algemene voorwaarden - Brouwer Reclame

LEVERINGS-. VERKOOP- EN BETALINGSVOORWAARDEN van GLASSERVICE BROUWER b.v. handelend onder de naam BROUWER-RECLAME.

1. Algemeen

Deze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, alsmede op de daaruit voortvloeiende verplichtingen, gesloten tussen enerzijds Glasservice Brouwer b.v. de Overmaat 8, te 6831 AH Arnhem. en derde anderzijds. Alle bepalingen van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn overeenkomstig van toepassing indien wij met derden een overeenkomst hebben aangegaan tot het verrichten van enkele diensten, waaronder het ontwerpen en uitzenden van reclame uitingen.

2. Aanbiedingen en offertes

Alle aanbiedingen en offertes, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend. Een verhoging van de inkoopprijs, door welke omstandigheden dan ook veroorzaakt, mag door ons aan de koper worden doorberekend, zelfs indien deze verhoging zich voordoet tussen het tijdstip van koop en verkoop en dat van uitzending. Gegevens in drukwerken verstrekt, zijn aan wijzigingen onderhevig zonder voorafgaand bericht. Wij achten ons uit dien hoofde rechtens niet gebonden.

3. Prijzen

De opgegeven prijzen gelden voor levering van diensten af kantoor, exclusief omzetbelasting. Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de prijsbasis van lonen, assurantie premie, fiscale lasten, invoerrechten en verdere prijs bepalende factoren, geldend op de dag van totstandkoming der overeenkomst. Indien vóór levering of uitzending enige verhoging van prijsbepalende factoren als hiervoor genoemd, optreedt - ook al geschiedt zulks ingevolge bij het afsluiten der overeenkomst voorziende of onvoorziene omstandigheden - hebben wij het recht te onzer keuze, hetzij een evenredige verhoging aan de opdrachtgever en / of koper in rekening te brengen, hetzij de overeenkomst, voor zover die niet is uitgevoerd te annuleren, in welke beide gevallen koper c.q. opdrachtgever geen enkel recht op schadevergoeding toekomt.

De koper wordt geacht de reclame uitzending aan een nauwkeurig onderzoek te hebben onderworpen, opdat hij kennis dragen van de toestand, waarin de reclamespot zich vóór de uitzending bevind. Koper of opdrachtgever dient vóór uitzending een bevestiging te sturen naar Glasservice Brouwer b.v. waarin hij akkoord gaat met de reclame spot.

4. Ontwerpen en uitzenden

Het ontwerpen van een geheel nieuwe reclamespot neemt minimaal 5 werkdagen in beslag. Bij aanlevering van de juiste bestanden duurt het maken van een reclamespot minimaal 2 werkdagen. Bij het aanleveren van een compleet nieuwe spot hebben wij 1 werkdag nodig om deze te verwerken. Iedere Maandagochtend worden de reclame uitzendingen geüpdatet voor uitzending op het LED videoscherm.

U dient dan ook rekening te houden met de tijden voor ontwerp en verwerkingstijden. Het overschrijden van genoemde ontwerpdagen en verwerkingsdagen kan nooit leiden tot enige aansprakelijkheid omdat deze dagen als richtlijn dienen.

De uitzendingen gaan van start binnen 4 maanden nadat het Crowdfunding project is volgeschreven. De gereserveerde reclame weken kunnen hierdoor eerder of later aanvangen.

5. Draagwijdte der overeenkomst

Overeenkomsten tot het verrichten van enkele diensten waaronder het ontwerpen en het uitzenden van reclame uitingen, en / of overeenkomsten van koop of verkoop en dezelve aanvullingen worden eerst door schriftelijke bevestiging van ons bindend. Overeenkomsten en aanvulling daarvan binden ons eerst nadat en voor zover en op de wijze waarop zij door ons zijn geaccepteerd en schriftelijk bevestigd.

Alle afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van ons personeel binden ons niet, voor zover ze door ons niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers, die geen procuratie hebben.

6. Aansprakelijkheid

a. Wij zijn nimmer verplicht tot schadevergoeding van middellijk of onmiddellijk geleden schade, ontstaan door gebreken aan het LED scherm, reclame spots of reclame uitzendingen. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor schade, die door uitzendingen plaatsvinden.

b. Wij zijn nimmer verplicht tot vergoeding van bedrijfsschade (bedrijfsstoringen, andere onkosten, verlies van inkomsten e.d.), door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de oplevering van werk en / of de gekochte goederen en installaties. Opdrachtgever en / of koper verbindt zich ons te zullen vrijwaren voor elke aanspraak van derden tot schadevergoeding jegens ons ter zake van de levering en /of montage, uit hoofde van welke oorzaak dan ook, en is aansprakelijk voor alle kosten daaruit voortvloeiende.

7. Reclames

Eventuele reclames dienen binnen twee dagen na aanvang uitzending schriftelijk, of per email te onzer kantoren te worden ingediend op straffe van verval.

8. Betalingen

Betalingen dienen vooruit contant, via automatische incasso of per Ideal te geschieden te onze kantoren. Bij gebreke daarvan is de koper een rente verschuldigd van 1,5% per maand, te rekenen vanaf de dag der ontvangst van goederen, waarbij gedeelte van een maand voor een volle maand gerekend worden. Als een koper c.q. opdrachtgever niet of niet tijdig aan zijn verplichtingen voldoet, is hij bovendien gehouden alle in verband daarmee voor ons ontstane kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, te betalen. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het door de koper verschuldigde met een minimum van € 45,38 vermeerderd met BTW De verschuldigdheid en de grootte van de buitengerechtelijke kosten blijkt uit het enkele feit, dat wij ons terzake van de vordering op de koper van hulp van derden verzekerd hebben.

De gerechtelijke kosten zijn niet onder de buitengerechtelijke kosten begrepen. Alle betalingen geschieden zonder dat een beroep op schuldvergelijking is toegestaan.

9. Eigendomsvoorbehoud

Zolang de opdrachtgever en /of koper geen volledige betaling terzake van een overeenkomst tussen partijen met betrekking tot de uitvoering voor het ontwerpen van de reclamespot en het uitzenden van de reclamespot verschuldigd aan ons heeft verricht, blijven de diensten voor rekening en risico van de opdrachtgever en / of koper en hetzij verwerkt hetzij onbewerkt, eigendom van ons.

10. Annulering

Bij annulering van de opdracht tot 4 weken voor aanvang van een uitzending berekenen wij 15 % van de overeengekomen kosten voor uitzending aan de opdrachtgever. Bij annulering van de opdracht tot 1 week voor aanvang van een uitzending berekenen wij 50 % van de overeengekomen kosten voor uitzending aan de opdrachtgever. Bij annulering van de opdracht binnen 1 week voor aanvang van een uitzending berekenen wij 100 % van de overeengekomen kosten voor uitzending aan de opdrachtgever. Indien wij op het moment van annulering een aanvang hebben gemaakt met het ontwerpen van de reclamespot of als de reclamespot al is gemaakt, berekenen wij het volledige overeengekomen bedrag voor met maken van de reclamespot.

11. Overdracht vordering

Wij houden ons het recht voor om een vordering die wij uit hoofde van een overeenkomst hebben op een koper c.q. opdrachtgever zonder voorafgaand bericht aan de desbetreffende koper c.q. opdrachtgever over te dragen aan een derde, waarbij de derde in al onze rechten treedt uit hoofde van deze voorwaarden. Betalingen dienen in het desbetreffende geval te geschieden ten kantoren van de derde volgens de bepalingen genoemd in artikel 9 van deze voorwaarden.

12. Investeren crowdfunding

De geïnvesteerde bedragen zullen worden gebruikt voor de verbouw van de gevel en het investeren en plaatsen van een groot LED videoscherm. Van uw investering ontvangt u ieder jaar, 5 jaar lang, op 1 Oktober 20 % terug + 6 % rente. De laatste terugbetalings termijn ligt op 1 Oktober 2019. Tussentijds is het niet mogelijk om uw investerings bedrag geheel of gedeeltelijk te laten uitbetalen of op te eisen.

13. Afwijkende bedingen

Afspraken, afwijkend van deze voorwaarde, zijn allen van kracht, indien deze schriftelijk door ons zijn bevestigd.

14. Overige bepalingen

Indien de dienst na het verstrijken van één week na sluiten der koopovereenkomst nog niet zijn betaald, dan wordt van rechtswege geacht de overeenkomst ontbonden te zijn, echter met dien verstande, dat de koper volledig aansprakelijk is en blijft voor het niet nakomen van zijn verplichtingen. De opdrachtgever en/of koper doet afstand van alle rechten op ontbinding der overeenkomst volgens artikel 1302 B.W. of andere wettelijke bepalingen.

Alle tussen ons en de koper c.q. opdrachtgever gerezen geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.